همواره سعی بر بهتر بودن میکنیم : )
تحصیلات، ثروت، جایگاه
اما چرا آرام نمیشویم ؟؟
تمام عمر برای رسیدن به سرزمینی میدویم
از میان مه ها
و کوهستان ها
بیابان ها و جنگل ها
با تموم وجود میدویم
آن گاهی که میرسیم
وقتی سرزمین موعود را در آغوش میگیریم اما
بازهم آرام نیستیم : )
سرزمین آرزوها
هدف نهایی من
و تمام انسان ها
خوب است و انتهای خوبی اش
به کسی میرسد که منتهای خوبیِ بی انتهاست
انسان برای آن آرام نیست
که منتها را نمیبیند
که راضی میشود به ایستگاه بعدی و در آنجا راضی خواهد شد به ایستگاه بعدتر
اما غایت راه کمال
انتهای آرامش
سرانجام راه خوشبختی
پایان راه ثروت
و تمام ایستگاه ها
کسی است برتر
آنی که راه را آفریده بود
و ایستگاه ها را ...