تجریه قدرت بینظیر احساس
وقتی در اوج لبخند یک لحظه همه چیز ساکت میشوند
در انتهای سوختگی، احساس آنی یخبندان
و یک ادامه سرد ...