گاه و مکان لبخند
زمان و وقت بیگاه خوشحال بودن
احساس گرما
وقتی همه چیز دوست من است
نزدیک شده ام
نقطه سپید هرکس چیزی است
چیزی که هر قدم دوری یا نزدیکی به آن
جاذبه درون را دگرگون
و طغیان حس را سبب میشود
از بند لغتنامه خارج شویم
نقطه سپید من
چیزی که باعث میشود دستهایم را بر هم مینهم
و لبخند بیگاه
نقطه سپید من
یا شاید نقطه سپید های من

...
آقای سپید
و یا