تاریک تر و تاریک تر می‌شود دنیا
روزمره،
و باز جان‌هایی گرفته میشود،
برای پول؛ و همچنان جهان تیره میشود
و مردمانی هنوز می‌خندند
تا شب
هنوز می‌خندند
و دوباره انسان ها می‌میرند
وباز هوا تاریک‌تر خواهد شد
و در میان پایان هزاران نفس
باز مردمی می‌خندند
و باز انسان فراموش می‌کند
انسانیت می‌کند ...موسیقی بی‌ربط! - We will not go down - Song for Gaza